Business to business

Handelsbetingelser B2B
Salgs- & leveringsbetingelser for business to business.

 

1. Generelt

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle salg foretaget  af Schou (herefter sælger), i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2 Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre sælger skriftligt  har erklæret sig indforstået hermed. Såfremt sælger skriftligt accepterer, at købers indkøbs betingelser er gældende i aftaleforholdet, skal bestemmelserne i ordrebekræftelsen og  salgs- og leverings-betingelserne have forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

2. Tilbud & ordrebekræftelse

2.1 Sælgers tilbud gælder i 7 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

2.2 Sælger forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

3. Priser & betaling - Ejendomsforbehold

3.1 Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er  eksklusiv moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i prista beller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Sælger har ret til at forhøje  aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører.

3.2 Medmindre andet er aftalt skal betaling ske netto kontant senest ved levering. Såfremt beta ling ikke sker til forfaldstid, har sælger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet  eller at opkræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

3.3 Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger indtil købesummen  og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

4. Sælgers ydelse

4.1 Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. Sælger  forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og  forarbejdning.

5. Leveringstid & -sted for sælgers leverance

5.1 Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er  ud-trykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

5.2 Alle leverancer sker ”EX-WORKS” (INCOTERMS 2010). Risikoen for det købte overgår til kø ber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og sælger holder den klar, går  risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt.

5.3 Såfremt der aftales andet leveringssted end sælgers forretningssted, sker transporten dertil  inklu-siv eventuel pålæsning for købers regning og risiko.

5.4 Undlader køber at afhente eller modtage det solgte, når køber er forpligtet hertil, har sæl ger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet eller at indgå aftale med tredjem and om opbevaring af det solgte for købers regning og risiko.

6. Forsinkelse

6.1 Køber skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers  mister ethvert krav som følge af forsinkelsen. Køber skal samtidig give sælger en rimelig  frist på mindst 14 dage til at opfylde sine forpligtelser.

6.2 Undlader sælger at levere varen inden for den yderligere frist, som køber har givet i med før af pkt. 6.1, er køber ved skriftlig meddelelse til sælger berettiget til at hæve købet.  Gælder forsinkelsen alene en del af en samlet leverance, kan køber alene hæve købet, for så  vidt angår den på-gældende del.

6.3 Såfremt køber hæver købet i medfør af afsnit 6.2, har køber krav på erstatning fra sælger  for de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af en tilsvarende vare fra  anden side. Er-statning kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance  tillagt 10%.

6.4 Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af sælgers forsinkelse  udover det i afsnit 6.3 anførte.

7. Undersøgelsespligt. reklamation & returnering

7.1 Køber skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af leverancen, for at sikre  sig at leverancen er mangelfri og kontraktmæssig.

7.2 Reklamation over mangler, som køber har eller burde have konstateret ved den i pkt. 7.1  nævnte undersøgelse, skal straks fremsættes skriftligt over for sælger og senest 2  dage efter varens leve-ring. Ved øvrige mangler skal køber reklamere straks efter, at køber  har eller burde have opdaget manglen.

7.3 Såfremt køber undlader at reklamere i overensstemmelsen med afsnit 7.2, fortaber køber  sin ret til at fremsætte krav mod sælger som følge af den pågældende mangel.

7.4 Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation,  er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle  garanti-krav eller andre beføjelser gældende.

7.5 Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale. Varer der returneres, sendes  franko til sælger. Returnering af varer kan alene ske i ubeskadiget originalemballage. Retur varer kredite-res med en fradrag på 15 % af salgsprisen.

8. Mangler

8.1 Ved købers rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 7.2 har sælger ret til  at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give køber et forholdsmæssigt afslag  i købesummen. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid efter købers reklamation  har foretaget afhjælpning, omlevering eller givet køber et forholdsmæssigt afslag i  købesummen, har køber ret til at lade af-hjælpning foretage af tredjemand eller hæve købet,  for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

8.2 Køber har alene krav på erstatning fra sælger, såfremt køber lader afhjælpning foretage af  tred-jemand eller hæver aftalen i overensstemmelse med afsnit 8.1. Køber har alene krav  på erstatning for de omkostninger, der er medgået til tredjemands afhjælpning af manglen,  eller de merom-kostninger, der er påført køber ved anskaffelse af en tilsvarende vare fra  anden side. Erstatning kan dog ikke overstige fakturaværdien af den mangelfulde del  af leverancen tillagt 10%.

8.3 Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af mangler udover det i  afsnit 8.2 anførte.

8.4 Hvis køber lader afhjælpning foretage af tredjemand i strid med afsnit 8.1, kan køber ikke  kræve sin omkostning hertil dækket af sælger.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Sælger er kun ansvarlig for fejl ved sælgers leverancer, hvis køber har anvendt disse på for skrifts-mæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælgers an svar er begræn-set til fejl i sælgers egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse  med at sælgers leve-rancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i  det leverede uden sæl-gers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

9.2 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indi rekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers leverancer. Køber kan  ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og  genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.

9.3 Såfremt sælger måtte blive pålagt at betale tredjemand erstatning som følge af leveran cen, er køber forpligtet til at godtgøre sælger den del af en sådan erstatning, som måtte  overstige faktu-raværdien af den pågældende leverance tillagt 10%. Såfremt sælgers  erstatningsansvar vedrører forhold, som sælger har fraskrevet sig ansvaret for over for  køber, er køber forpligtet til at godt-gøre sælger hele den erstatning, som sælger er blevet  pålagt at betale til tredjemand.

10. Produktansvar

10.1 Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for  erhvervs-tingsskade, som måtte kunne knyttes til sælgers leverancer. Hvis sælger  mødes med krav om er-statning for erhvervstingsskade fra tredjemand, er køber i det ind byrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant  krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.

11. Immaterielle rettigheder & fortrolighed

11.1 Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom.

11.2 Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller  efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden samtykke fra  sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

11.3 Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tek niske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af  sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige.

12. Force majeure

12.1 I tilfælde af force majeure fritages en part fra sine forpligtelser, så længe force majeure  situationen består. Force majeure foreligger blandt andet, hvor aftalens opfyldelse er blevet  væsentlig mere byrdefuld, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terror handlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver  art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, med mindre det kan påvises, at den pågældende part med rimelighed burde have  forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

13. Lovvalg & værneting

13.1 Alle tvister mellem sælger og køber, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter  dansk ret ved Retten i Kolding.