Reservedele - Privat

Handelsbetingelser Reservedele - Privat
Salgs- & leveringsbetingelser for Reservedelekøb for privatpersoner.

 

1. Generelt

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle salg mellem Schou (herefter ”sælger”) og en forbruger (herefter ”køber”), i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.


2. Tilbud & ordrebekræftelse

2.1 Sælgers tilbud gælder i 2 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

2.2 Sælger forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.


3. Priser & betaling - Ejendomsforbehold

3.1 Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er inklusiv moms, offentlige afgifter af enhver art og emballage, men eksklusiv transport. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.

3.2 Medmindre andet er aftalt sker betaling skal ske netto kontant senest ved levering. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, har sælger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet eller at opkræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

3.3 Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.


4. Sælgers ydelse

4.1 Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. Sælger forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.


5. Leveringstid & -sted for sælgers leverance

5.1 Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

5.2 Ansvaret for det leverede vil overgå til køber, når varerne er leveret.


6. Fortrydelsesret

6.1 Køber har ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på sælgers internetbutik (fortrydelsesret) i overensstemmelse med bestemmelserne i forbrugeraftalelovens kapitel 4. Fortrydelsesretten er dog ikke gældende for køb af varer fremstillet efter købers specifikationer.

6.2 Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til sælger senest 14 dage efter varens modtagelse. Meddelelse skal ske til sælgers adresse på Nordager 31, 6000 Kolding eller pr. e-mail til info@schou.com.

6.3 Når køber har meddelt sælger, at køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal køber senest 14 dage senere aflevere eller afsende varen til sælgers adresse på [indsæt adresse]. Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til sælger. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage og pakket som ved levering.

6.4 Når køber har meddelt sælger, at køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler sælger uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra køber. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget af sælger, eller at køber har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra sælger. Såfremt varen ikke returneres i original emballage og pakket som ved levering, vil omkostninger påført sælger som følge heraf blive fratrukket tilbagebetalingen fra sælger.


7. Forsinkelse

7.1 Køber skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen. Køber skal samtidig give sælger en rimelig frist på mindst 14 dage til at opfylde sine forpligtelser.

7.2 Undlader sælger at levere varen inden for den yderligere frist, som køber har givet i medfør af pkt. 7.1, er køber ved skriftlig meddelelse til sælger berettiget til at hæve købet. Gælder forsinkelsen alene en del af en samlet leverance, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del.


En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.